Novice

Revizija potrdila pravilno izvajanje projekta

Mestna občna Kranj je 20. aprila 2015 prejela poročilo o opravljeni reviziji za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop (vodovod Bašelj–Kranj), ki jo je 10. in 12. marca letošnjega leta izvedel Urad za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance.

Revizija je bila izvedena pri Ministrstvu za okolje in prostor in Mestni občini Kranj. Temelji na dokumentaciji in evidencah, ki jih hranita tako ministrstvo kot Občina. Ta revizija je del revizij, izvedenih na vzorcu projektov, ki so imeli v letu 2014 certificirane izdatke iz skladov evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji. O njej bo Ministrstvo za finance poročalo Evropski komisiji v letnem poročilu o nadzoru, skupaj z drugimi revizijami pa bo tudi osnova za izdajo mnenja o tem, ali sistem upravljanja in nadzora deluje učinkovito. Namen je, da se poda zadostno zagotovilo o pravilnosti izkazov o izdatkih, ki so bili predloženi Evropski komisiji, in posledično zadostno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov.

V okviru revizije niso bile ugotovljene napake z neposrednim finančnim učinkom. Prav tako nepravilnosti niso bile ugotovljene pri pregledu upravičenosti izdatkov, revizijskih sledeh in hrambi dokumentacije, na področju informiranja in obveščanja javnosti, pri izterjavah, pri skladnosti projekta s politikami Evropske skupnosti ter pri postopkih javnega naročanja.

Pregledano javno naročilo je zajeto v analizi javnih naročil, ki so ga izvedli nacionalni organi na zahtevo Evropske komisije, kjer je opredeljeno kot nediskriminatorno.

»Veseli me, da so bili rezultati opravljene revizije pozitivni,« pravi župan Boštjan Trilar.