Novice

PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE – 3. USPEŠNO PRIPELJALI DO KONCA

V treh gorenjskih občinah, Mestni občini Kranj, Občini Naklo in Občini Preddvor, so uspešno in v zastavljenem časovnem okviru zaključili projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop, s katerim so zagotovili nemoteno oskrbo s pitno vodo za več kot 50 tisoč občank in občanov. Projekt je vključeval izgradnjo magistralnega vodovoda Bašelj–Kranj z vodohranom Zeleni hrib in ultrafiltracijo Bašelj ter izgradnjo vodovoda Zadraga–Naklo. Omenjena investicija vseh treh občin skupaj znaša 12.565.819,83 € brez vključenega DDV in jo sofinancirajo Kohezijski sklad Evropske unije v višini 6.556.018,60 €, Ministrstvo RS za okolje in prostor v višini 1.156.944,48 € ter občinski proračuni sodelujočih občin v višini 4.852.856,75 €.  

Na današnji novinarski konferenci, ki je ob zaključku projekta potekala na Mestni občini Kranj, so župani vseh treh občin na kratko predstavili rezultate projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop in poudarili, da so izjemno ponosni na tvorno in uspešno medsebojno sodelovanje tako vseh treh občin kot občin in posameznih izvajalcev del. Kot so povzeli v svojih predstavitvah, so bili od konca leta 2013, ko se je izvajanje projekta začelo, do danes, ko se zaključuje, dograjeni in hidravlični izboljšani vodovodni sistemi v vseh treh občinah, med ključne rezultati projekta pa prav gotovo štejejo doseganje ustreznih okoljskih standardov, zlasti pa odpravljene težave, povezane z zagotavljanjem zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo. Dela na projektu so potekala brez večjih težav in zaostankov ter so bila zaključena v skladu z zastavljenim terminskim načrtom. Za vse objekte je že pridobljeno tudi pravnomočno uporabno dovoljenje. Na novinarski konferenci so se župani še posebej zahvalili občankam in občanom za strpnost in razumevanje ter sodelovanje pri izvedbi tega pomembnega infrastrukturnega projekta. 

V okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop je bil zgrajen dobrih 10 kilometrov dolg vodovod na trasi Bašelj–Kranj, ki bo prebivalcem, ki dobivajo pitno vodo iz sistema Kranj, zagotovil večjo zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo, hkrati pa prinaša učinkovitejše upravljanje v vodovodnimi sistemi ter zagotavlja nemoteno oskrbo s pitno vodo. Trasa vodovoda poteka od zajetja Bašelj do vodovodnega stolpa v mestni občini Kranj in vključuje vodohran Zeleni hrib ter ultrafiltracijo Bašelj.

Eden izmed dveh na novo zgrajenih objektov na trasi vodovodnega sistema Bašelj–Kranj je vodohran Zeleni hrib kapacitete 1.500 m3, ki je zgrajen ob obstoječem, manjšem vodohranu. Gre za poseben zbiralnik vode, iz katerega voda po vodovodnem omrežju priteka do hiš in drugih objektov, povezanih v vodovodno omrežje. Voda vanj doteka gravitacijsko in brez dodatnih črpanj. Na ta način je dosežena najnižja možna cena vode in s tem kar največja ekonomičnost delovanja sistema.

Drugi novozgrajeni objekt je ultrafiltracija Bašelj, ki se lokacijsko nahaja na območju Občine Preddvor, poleg prostora za tehnologijo pa vključuje še 200 m3 velik vodohran za vodo in 100 m3 velik bazen za nevtralizacijo odpadnih vod z manjšim bazenom za prejem pralnih vod in razbremenitev pretoka na laguno. Postopek ultrafiltracije, ki se odvija v njej, brez dodanih kemikalij poskrbi za kakovostno prečiščeno in primarno dezinficirano vodo, ki ustreza vsem zahtevam, določenim s predpisi za pitno vodo.

V občini Naklo, ki je prav tako sodelovala v skupnem projektu, so že do letošnje pomladi zaključili z gradnjo 6.882 metrov dolgega vodovoda Zadraga–Naklo in zanj pridobili tudi pravnomočno uporabno dovoljenje. Z njegovo izvedbo so zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo za vse prebivalce občine Naklo ter hkrati zagotovili tudi rezervni vodni vir za sistem Mestne občine Kranj.