Novice

Aktualno dogajanje

Trenutne aktivnosti za gradnjo vodovoda Bašelj-Kranj (Sklop 1):

Vodohran Zeleni hrib

Izveden je posek dreves, izkop za objekt, položene so cevi fi 500 za odvod vode preko praznotoka v dolžini 80 m. Ravno tako je na celotnem tlorisu objekta položen podložni beton in izvedena talna plošča. Zabetonirane so stene vseh treh celic ter povezovalnega hodnika ter tudi plošče nad vsem celicami in povezovalnim hodnikom. Na vodnih celicah so zabetonirane krovne plošče, na armaturni celici pa tudi vmesna  in krovna plošča. Izveden je bil preizkus vodotesnosti vodnih celic pred izvedbo hidroizolacije. Prejeto poročilo o meritvah tesnosti vodnih celic navaja, da vse tri celice tesnijo. Izvedena je vertikalna hidroizolacija vodnih celic vodohrana, ki so tudi zasute do 2/3 predvidene višine. Izvedena je horizontalna hidroizolacija na krovnih ploščah vseh treh vodnih celic in na krovni plošči armaturne celice, ter vertikalna hidroizolacija parapetnih sten armaturne celice. Vodne celice na V strani vodohrana so zasute do nivoja krovnih plošč. Na Z strani objekta se namesto podzemnega povezovalnega hodnika (sprememba projekta), izvaja gradnja vstopnega in reducirnega jaška, ki bosta omogočala prevezavo novih in obstoječih vodovodnih cevi  med novim in obstoječim vodohranom, ter v nadaljevanju distribucijo vode na relaciji novi Vodohran Zeleni hrib -  Vodovodni stolp Kranj. Za jaške so izkopane gradbene jame, izvedeni tamponski blazini, vgrajen podložni beton in položena armatura. Na vstopnem jašku je zabetonirana talna AB plošča. Trenutno se izvaja opaženje talne plošče reducirnega jaška.  

 

Magistralni vodovod Kranj-Bašelj

  • Na delu od Ilovke do Brda je položenega cca 1000 m novega vodovoda (fi 400 mm). Cesta je tudi že v celoti asfaltirana.
  • Na delu od Ilovke proti Rupi je položenega 560 m novega vodovoda (fi 400 mm).
  • Na delu od Brda proti Bašlju je položenega 760 m novega vodovoda (fi 400 mm).
  • Na območju posestva Brdo je položenega 2198m novega vodovoda (fi 500 m) in 450 m novega vodovoda (fi 400 m).

 

Ultrafiltracija Bašelj

Izveden je izkop za objekt, tampon in podložni beton, zabetonirane vse stene v kleti ter  plošča nad kletjo. Pozidane so tudi stene v pritličju in mansardi ter zabetonirana plošča nad kletjo. Izvedena je utrjena gramozna blazina do višine temelja za podporni zid.

Izveden je AB podporni zid na AB temelju na  J, Z in SZ strani objekta.

Za zidom je izvedena drenaža s PVC cevmi fi 200 mm, obsutimi  z gramozom 16/32 mm in zaščitena  s filcem pred vdorom blatnih delcev.

Zaradi nevarnosti vdora zalednih vod, se je zaradi nemotenega odvodnjavanja za opornim zidom izvedlo zasutje z rečnimi kroglami do višine  – 50 cm od vrha zidu. Pred zasutjem se je obstoječa odkopana brežina zaščitila s filcem zaradi preprečevanja vdora blata v izvedeno zasutje.

Na objektu je tudi že streha, tako je v celoti zaključena III. gradbena faza. V izvajanju naslednje gradbene faze so v pritličju objekta  izvedeni fini ometi sten, horizontalna hidroizolacija in  naklonski betoni plošče nad kletjo, ter  talne plošče v kleti v prostoru strojnice. Vgrajena so vsa okna v pritličju in mansardi, zabetonirani betonski podstavki za UF enote v vodarni, na S strani objekta pa je zabetonirana nepretočna greznica na praznjenje  za predvidene sanitarije v objektu. Na J, Z in S strani objekta, nad opornim zidom je izvedeno planiranje in zatravitev brežine.

Izvedeno je čiščenje talnih plošč bazena čiste vode, bazena čiste pralne vode in nevtralizacijskega bazena pred izvedbo naklonskih betonov.

Naklonski betoni na talnih ploščah bazena čiste vode, bazena čiste pralne vode in nevtralizacijskega bazena so izvedeni, v nevtralizacijskem bazenu se na talni plošči stenah in krovni plošči (stropu) izvaja obloga z varljivo PE folijo. V kleti, v prostoru strojnice je na steni, ki meji na permeatni bazen in bazen čiste vode, izvedena termoizolacija. Na kompletnem objektu so izvedeni (izvrtani) preboji (68 kos) za montiranje strojne, tehnološke in elektro opreme. V pritličju, pod stropom, so za nadometno elektroinstalacijo  montirane nosilne police. Vgrajena so   sektorska dvižna vrata (3kos), položena je stenska keramika v vseh prostorih pritličja objekta. Na krovni plošči (pod streho objekta) je izvedena termo izolacija in preko nje tlak iz bet. estriha. Trenutno se izvajajo slikopleskarska dela v vseh prostorih pritličja objekta in priprava transportnih poti zunaj objekta za dostop viličarju pri montaži in prenosu tehnološke opreme za objekt ultrafiltracije.