Novice

Aktualno dogajanje

Vodohran Zeleni hrib

Izveden je posek dreves, izkop za objekt, položene so cevi fi 500 za odvod vode preko praznotoka v dolžini 80m. Ravno tako je na celotnem tlorisu objekta položen podložni beton in izvedena talna plošča. Zabetonirane so stene vseh treh celic ter povezovalnega hodnika ter tudi plošče nad vsem celicami in povezovalnim hodnikom. Na vodnih celicah so zabetonirane krovne plošče, na armaturni celici pa tudi vmesna  in krovna plošča. Izveden je bil preizkus vodotesnosti vodnih celic pred izvedbo hidroizolacije. Prejeto poročilo o meritvah tesnosti vodnih celic navaja, da vse tri celice tesnijo. Izvedena je vertikalna hidroizolacija vodnih celic vodohrana, ki so tudi zasute do 2/3 predvidene višine. Trenutno se izvaja hladni bitumenski premaz krovne plošče armaturne celice in čiščenje talnih plošč vodnih celic pred izvedbo naklonskih betonov.

Magistralni vodovod Kranj-Bašelj

Na delu od Ilovke do Brda je položenega cca. 1000 m novega vodovoda (fi 400mm). Cesta je tudi že v celoti asfaltirana. Na delu od Ilovke proti Rupi je položenega 560 m novega vodovoda (fi 400mm). Na delu od Brda proti Bašlju je položenega 360m novega vodovoda (fi 400mm). Na območju posestva Brdo je položenega 2198m novega vodovoda (fi 500m) in 450 m novega vodovoda (fi 400m).

Ultrafiltracija Bašelj
Izveden je izkop za objekt, tampon in podložni beton, zabetonirane vse stene v kleti ter  plošča nad kletjo. Pozidane so tudi stene v pritličju in mansardi ter zabetonirana plošča nad kletjo. Izvedena je utrjena gramozna blazina do višine temelja za podporni zid.
Izveden je AB podporni zid na AB temelju na  J, Z in SZ strani objekta.
Za zidom je izvedena drenaža s PVC cevmi  fi 200 mm, obsutimi  z gramozom 16/32 mm in zaščitena  s filcem pred vdorom blatnih delcev.
Zaradi nevarnosti vdora zalednih vod, se je zaradi nemotenega odvodnjavanja za opornim zidom izvedlo zasutje z rečnimi kroglami do višine  – 50 cm od vrha zidu. Pred zasutjem se je obstoječa odkopana brežina zaščitila s filcem zaradi preprečevanja vdora blata v izvedeno zasutje.
Na objektu je tudi že streha, tako je v celoti zaključena III. gradbena faza. V izvajanju naslednje gradbene faze so v pritličju objekta  izvedeni fini ometi sten, horizontalna hidroizolacija in  naklonski betoni plošče nad kletjo, ter  talne plošče v kleti v prostoru strojnice. Vgrajena so vsa okna v pritličju in mansardi, zabetonirani betonski podstavki za UF enote v vodarni, na S strani objekta pa je zabetonirana nepretočna greznica na praznjenje  za predvidene sanitarije v objektu. Na J, Z in S strani objekta, nad opornim zidom je izvedeno planiranje in zatravitev brežine.
Trenutno se izvaja čiščenje talnih plošč bazena čiste vode, bazena čiste pralne vode in nevtralizacijskega bazena pred izvedbo naklonskih betonov.